LỒNG GHÉP QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Nghiên cứu kịch bản biến đổi khí hậu

Bài viết hiện tại | Các nhóm tin | Tìm kiếm | Đồng bộ RSS

31 Tháng Mười 2016
Hội thảo “Báo cáo kết quả, đào tạo và chuyển giao kết quả nghiên cứu Dữ liệu khí hậu hiện tại - tương lai và phân tích nhằm phục vụ công tác quản lý nguồn nước tại tỉnh Ninh Thuận”
By host @ 9:41 SA :: 554 Views :: 35 Comments ::
 
Ngày 21/7/2016 tại văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, ông Đỗ Khoa Danh Giám đốc Ban Xây dựng năng lực đã chủ trì hội thảo “Báo cáo kết quả, đào tạo và chuyển giao kết quả nghiên cứu Dữ liệu khí hậu hiện tại - tương lai và phân tích nhằm phục vụ công tác quản lý nguồn nước tại tỉnh Ninh Thuận” 

Tham dự hội thảo có các chuyên gia Cơ quan Phát triển Bỉ và Ban Hỗ trợ kỹ thuật; lãnh đạo/ đại diện các Sở, ban ngành liên quan; UBND các huyện; Đại diện đơn vị tư vấn có Giáo sư, tiến sĩ Trần Thục – Phó chủ tịch Hội đồng tư vấn quốc gia về biến đổi khí hậu – Tư vấn trưởng thực hiện nghiên cứu; Khách mời có lãnh đạo Ban quản lý dự án “Quản lý nguồn nước tổng hợp và Phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu tỉnh Bình Thuận”, Đại diện đơn vị tư vấn thực hiện nghiên cứu “Xây dựng mô hình thủy văn, thủy lực sông Dinh”. Hội thảo diễn ra từ ngày 21/7/2016 đến ngày 23/7/2016.

Tại hội thảo, tư vấn đã trình bày kết quả nghiên cứu “Dữ liệu khí hậu hiện tại - tương lai và phân tích nhằm phục vụ công tác quản lý nguồn nước tại tỉnh Ninh Thuận” (gọi tắt là nghiên cứu “Chi tiết hóa kịch bản BĐKH”) cho 4 giai đoạn: Giai đoạn quá khứ 1986 - 2005, giai đoạn tương lai gần 2016 – 2035, giai đoạn tương lai trung bình 2046 - 2065 và giai đoạn tương lai xa 2080 - 2099. Theo đó, tư vấn đã đưa ra các khuyến nghị: (i) Sử dụng kịch bản phát thải khí nhà kính trung bình thấp RCP 4.5 có tham khảo RCP 8.5; (ii) Sử dụng 8 kết quả của các mô hình PreCIS, CCAM, CIWRF; (iii) Xây dựng phần mềm để các cơ quan trong tỉnh có thể khai thác bộ dữ liệu của nghiên cứu.
Một số vấn đề khó khăn cũng đã được nêu lên và thảo luận hướng giải quyết: Đối với các trạm đo mưa phía Bắc của tỉnh, nghiên cứu Chi tiết hóa kịch bản BĐKH chỉ cung cấp được số liệu đo trong thời gian ngắn (3 năm từ 2013-2015) do đó tư vấn thực hiện nghiên cứu “Chi tiết hóa kịch bản BĐKH” đã khuyến nghị sử dụng phương pháp nội suy để có thêm số liệu. Về phía BTC và TSU, các chuyên gia cũng đã khuyến nghị bổ sung phần giải trình lí do chọn mô hình PreCIS. Đồng thời yêu cầu tư vấn nâng cao tính áp dụng của nghiên cứu, tránh sa đà vào nghiên cứu lý thuyết để các cơ quan liên quan trong tỉnh dễ dàng tiếp cận và sử dụng kết quả nghiên cứu.
Trong 2 ngày tiếp theo (22-23/7/2016), đơn vị tư vấn thực hiện việc đào tạo cho các Sở - ban - ngành trong tỉnh việc lập kế hoạch, đánh giá và thích ứng với tình hình biến đổi khí hậu đang là xu thế chung của cả nước. Đồng thời, đơn vị tư vấn còn cung cấp website ninhthuan.comli.com lưu trữ toàn bộ các số liệu của nghiên cứu tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị, cá nhân truy cập và trích xuất các dữ liệu cần thiết có liên quan.

Kết luận hội thảo, ông Đỗ Khoa Danh yêu cầu đơn vị tư vấn nghiên cứu “Chi tiết hóa kịch bản BĐKH” nhanh chóng chuyển giao kết quả để tư vấn nghiên cứu “Xây dựng mô hình thủy văn, thủy lực sông Dinh” chạy mô hình ban đầu; Ban Xây dựng năng lực cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ tổ chức các buổi làm việc giữa 02 đơn vị tư vấn để các nghiên cứu đạt được kết quả tốt nhất.

Comments
By Civil Litigation Lawyer Houston @ 05 Tháng Năm 2017 2:03 CH
I like viewing web sites which comprehend the price of delivering the excellent useful resource free of charge. I truly adored reading your posting. Thank you!

By Bali Tour Packages @ 06 Tháng Năm 2017 11:13 SA
I see the greatest contents on your blog and I absolutely love reading them.

By đăng ký nhãn hiệu @ 17 Tháng Năm 2018 4:05 CH
Ngày 21/7/2016 tại văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, ông Đỗ Khoa Danh Giám đốc Ban Xây dựng năng lực đã chủ trì hội thảo “Báo cáo kết quả, đào tạo và chuyển giao kết quả nghiên cứu Dữ liệu khí hậu hiện tại - tương lai và phân tích nhằm phục vụ công tác quản lý nguồn nước tại tỉnh Ninh Thuận”

By đăng ký nhãn hiệu @ 17 Tháng Năm 2018 4:06 CH
Tham dự hội thảo có các chuyên gia Cơ quan Phát triển Bỉ và Ban Hỗ trợ kỹ thuật; lãnh đạo/ đại diện các Sở, ban ngành liên quan; UBND các huyện; Đại diện đơn vị tư vấn có Giáo sư, tiến sĩ Trần Thục – Phó chủ tịch Hội đồng tư vấn quốc gia về biến đổi khí hậu – Tư vấn trưởng thực hiện nghiên cứu; Khách mời có lãnh đạo Ban quản lý dự án “Quản lý nguồn nước tổng hợp và Phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu tỉnh Bình Thuận”, Đại diện đơn vị tư vấn thực hiện nghiên cứu “Xây dựng mô hình thủy văn, thủy lực sông Dinh”. Hội thảo diễn ra từ ngày 21/7/2016 đến ngày 23/7/2016.

By đăng ký nhãn hiệu @ 17 Tháng Năm 2018 4:06 CH
Tại hội thảo, tư vấn đã trình bày kết quả nghiên cứu “Dữ liệu khí hậu hiện tại - tương lai và phân tích nhằm phục vụ công tác quản lý nguồn nước tại tỉnh Ninh Thuận” (gọi tắt là nghiên cứu “Chi tiết hóa kịch bản BĐKH”) cho 4 giai đoạn: Giai đoạn quá khứ 1986 - 2005, giai đoạn tương lai gần 2016 – 2035, giai đoạn tương lai trung bình 2046 - 2065 và giai đoạn tương lai xa 2080 - 2099.

By http://nhanhieulogo.com/ @ 17 Tháng Năm 2018 4:06 CH
Theo đó, tư vấn đã đưa ra các khuyến nghị: (i) Sử dụng kịch bản phát thải khí nhà kính trung bình thấp RCP 4.5 có tham khảo RCP 8.5; (ii) Sử dụng 8 kết quả của các mô hình PreCIS, CCAM, CIWRF; (iii) Xây dựng phần mềm để các cơ quan trong tỉnh có thể khai thác bộ dữ liệu của nghiên cứu.

By đăng ký nhãn hiệu @ 17 Tháng Năm 2018 4:06 CH
Một số vấn đề khó khăn cũng đã được nêu lên và thảo luận hướng giải quyết: Đối với các trạm đo mưa phía Bắc của tỉnh, nghiên cứu Chi tiết hóa kịch bản BĐKH chỉ cung cấp được số liệu đo trong thời gian ngắn (3 năm từ 2013-2015) do đó tư vấn thực hiện nghiên cứu “Chi tiết hóa kịch bản BĐKH” đã khuyến nghị sử dụng phương pháp nội suy để có thêm số liệu. Về phía BTC và TSU, các chuyên gia cũng đã khuyến nghị bổ sung phần giải trình lí do chọn mô hình PreCIS

By đăng ký nhãn hiệu @ 17 Tháng Năm 2018 4:07 CH
Kết luận hội thảo, ông Đỗ Khoa Danh yêu cầu đơn vị tư vấn nghiên cứu “Chi tiết hóa kịch bản BĐKH” nhanh chóng chuyển giao kết quả để tư vấn nghiên cứu “Xây dựng mô hình thủy văn, thủy lực sông Dinh” chạy mô hình ban đầu; Ban Xây dựng năng lực cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ tổ chức các buổi làm việc giữa 02 đơn vị tư vấn để các nghiên cứu đạt được kết quả tốt nhất.

By kohls survey @ 14 Tháng Chín 2018 3:02 SA
The products of the company include Clothing, footwear, bedding, furniture, jewelry, beauty products, electronics, and housewares.

By help microsoft windows 10 @ 02 Tháng Mười Một 2018 1:07 CH
Hello window10 user if you are working window10 and you are need the help of the window10 regarding any topic this is the best of the more person are join the website.

By Buy Assignments Online uk @ 02 Tháng Mười Một 2018 3:11 CH
I didn't know much about climate change and how it is caused the problem for human's in future but it seems like different countries have spread the knowledge about climate change conferences held in different part of the world and also campaigns are also running about climate change and give knowledge to the people how we control climate change and precautions we take to stop this.

By Buy Assignments Online uk @ 02 Tháng Mười Một 2018 3:12 CH
I didn't know much about climate change and how it is caused the problem for human's in future but it seems like different countries have spread the knowledge about climate change conferences held in different part of the world and also campaigns are also running about climate change and give knowledge to the people how we control climate change and precautions we take to stop this.

By tv providers in my area @ 16 Tháng Mười Một 2018 4:17 CH
In this article whole details shared about the workshop conducted by experts from the Belgian Development Agency and the Technical Assistance Committee. This makes easy to know about the current project related to climatic change and water resource management.

By privateamsterdamtours.nl @ 10 Tháng Giêng 2019 6:10 CH
Students should definitely study the different climatic changes in your area and also the things that should be taken into consideration during the climatic changes. A proper awareness should be created among the people so that they are aware if the changes too.

By www.vonggosua.com.vn @ 16 Tháng Giêng 2019 10:18 SA
Vòng tay gỗ sưa được xem là “trang sức phong thủy” vô cùng quý giá. Trông có vẻ chỉ là một chiếc vòng nhỏ bé nhưng lại được các thợ thủ công lành nghề chế tác từ loại gỗ sưa giá trị.

Loại gỗ này được người xưa đánh giá là loại gỗ quý tộc, sánh ngang với gỗ hoàng đàn và quý báu như vàng mười, ngọc khảm.

Chính vì “thân thế” quý hiếm và những lợi ích phong thủy vô cùng phong phú, vòng tay gỗ sưa (trong cùng nhóm vòng tay gỗ phong thủy) được nhiều người yêu thích và săn lùng .

Nhiều khách hàng vẫn băn khoăn nên mua vòng tay gỗ sưa ở đâu là tốt nhất. Những nơi bán vòng tay gỗ sưa uy tín trên thị trường ở thời điểm hiện tại không nhiều, để chọn mua đúng được vòng tay cho mình thì không đơn giản.

Những chiếc vòng tay gỗ sưa đỏ quảng bình này được làm từ gỗ sưa thật quý hiếm 100% với những đường vân mây tinh tế, được tuyển chọn từng hạt một và được chế tác thủ công tinh xảo bởi những người thợ lành nghề.

Sản phẩm nổi bật nhất của www.vonggosua.com.vn là loại vòng gỗ gắn liền với Phật, mang tính lành, người lớn hay trẻ em đều mang được. Vòng tay có thể tác động tích cực lên sức khỏe của người đeo, thư thái luôn lạc quan, yêu đời.

Ở khía cạnh tác dụng của gỗ sưa trong phong thủy, đối với khách hàng muốn đeo như là một vật trang sức phong thủy thì vòng tay gỗ sưa còn mang lại điềm may cho công việc và cuộc sống của thân chủ.

By http://ketsatcaocap.vn @ 17 Tháng Giêng 2019 5:41 CH
mua tủ hồ sơ tại cửa hàng chính hãng là đại lý uy tín của công ty chuyên sản xuất các dòng sản phẩm tủ sắt đựng tài liệu. với nhiều mẫu tủ hồ sơ được lựa chọn nhiều trong của hàng. địa chỉ bán tủ sắt là nơi an toàn chất lượng. địa chỉ bán tủ sắt đựng tài liệu cao cấp được uỷ quyền của công ty chuyên sản xuất các dòng sản phẩm tủ sắt đựng tài liệu. hiện nay cửa hàng đang giới thiệu các mẫu tủ đựng hồ sơ được chọn mua nhiều trong năm qua. Sản phẩm tủ hồ sơ đem đến vị trí bảo quản hồ sơ. Giúp cho việc lựa chọn đồ dùng nhanh chóng hơn. sản phẩm chính hãng an toàn . bên ngoài tủ được sơn chống trầy xước. các loại tủ bảo mật trang bị hệ thống khoá hiện đại. bên trong tủ sắt được phân loại thành các không gian riêng biệt giúp sắp xếp hồ sơ thuận tiện
Cấu trúc của tủ
-Tủ đựng hồ sơ có kiểu dáng hình chữ nhật
- tủ sắt đựng tài liệu gồm 4 khoang cánh mở, mỗi khoang có 1 đợt di động.
- Chất liệu thép cao cấp sơn tĩnh điện màu trắng phù hợp với mọi không gian văn phòng.
- Sản phẩm tủ sắt đựng tài liệu thường dùng trong các văn phòng, công sở hiện đại để bảo quản hồ sơ, tài liệu.
+ Quy chuẩn chất lượng sản phẩm
+ Sản phẩm tủ sắt đựng tài liệu cao cấp, có tem chống hàng giả.
+ Sản phẩm tủ sắt đựng tài liệu có kèm phiếu bảo hành và hướng dẫn lắp đặt & sử dụng.
+ Thanh toán chuyển khoản hoặc tiền mặt khi giao hàng.
+ Tất cả các sản phẩm tủ sắt đựng tài liệu đều được bảo hành chính hãng theo tiêu chuẩn của đơn vị sản xuất.
Liên hệ đặt hàng theo số hotline 0982770404. xem thêm các thông tin sản phẩm tại website www.ketsatcaocap.vn

By 파워볼사이트 @ 28 Tháng Giêng 2019 10:36 SA
This is really a nice and informative. containing all information and also has a great impact on the new technology. Thanks for sharing.

By پخش پنیر پیتزا @ 29 Tháng Giêng 2019 5:07 CH
Thank you for posting such a great article! I found your website perfect for my needs. It contains wonderful and helpful posts.

By 코인카지노 @ 04 Tháng Hai 2019 8:44 SA
I have been searching to find a comfort or effective procedure to complete this process and I think this is the most suitable way to do it effectively.

By https://downloadmodsapk.com/farming-simulator-18-free-apk/ @ 13 Tháng Hai 2019 9:28 CH
Thanks for the post and great tips! I found your website perfect for my needs. It contains wonderful and helpful posts.

By 안전놀이터 @ 26 Tháng Hai 2019 8:48 CH
Thank you for posting such a great article! It contains wonderful and helpful posts.

By slot sites @ 07 Tháng Ba 2019 11:35 CH
Your post is great and informative. Thank you for sharing this article. I hope to receive more posts.

By bordo pasaport kaç günde çıkar @ 20 Tháng Ba 2019 5:25 CH
A devotion of appreciation is all together to pick a chance to look at this, I feel colossal about it and love focusing much what's begin and end the all the all the all the what's begin and end the all the all the all the additionally concerning this issue. It is key for me. A commitment of gratefulness is all together for such a focal help after a short time.

By Holzsonnenbrille Herren @ 24 Tháng Ba 2019 8:11 SA
I have paid vital character to your article; it is epic and satisfying for me. I respect the worthwhile data you offer in your articles. Appreciative for posting it.

By Life Insurance Agents @ 29 Tháng Ba 2019 1:13 CH
This is a confusing vivifying article. I am on a central estimation substance with your overwhelming work. You put all around obliging information

By roadside assistance Montgomery IL @ 31 Tháng Ba 2019 1:27 CH
This is an inconceivable moving article.I am basically happy with your incredible work.You put very obliging information. I really love to scrutinize such a wonderful article.

By مقاول حدائق @ 31 Tháng Ba 2019 11:37 CH
Much obliged for sharing the data, keep doing awesome calvin klein baratos I truly delighted in investigating your site.

By SSC Result BD @ 04 Tháng Tư 2019 8:33 CH
This is an extraordinary moving article. I am fundamentally happy with your incredible work. You put very steady information. Keep it up. Keep blogging. Wanting to examining your next post.

By Pokemon Go Mod Apk @ 09 Tháng Tư 2019 11:43 SA
https://apkdynasty.com/pokemon-go-mod-apk/

Pokemon Go Mod Apk

This is very attention-grabbing, You’re an excessively skilled blogger.
I’ve joined your rss feed and look ahead to seeking more of your excellent post.

Howdy, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just wondering if
you get a lot of spam responses? If so how do you stop
it, any plugin or anything you can recommend? I get so much lately it’s driving me insane so any help is
very much appreciated.

<a href="https://apkdynasty.com/pokemon-go-mod-apk/">Pokemon Go Mod Apk</a>

By Pokemon Go Mod Apk @ 09 Tháng Tư 2019 11:44 SA
https://apkdynasty.com/pokemon-go-mod-apk/

Pokemon Go Mod Apk

This is very attention-grabbing, You’re an excessively skilled blogger.
I’ve joined your rss feed and look ahead to seeking more of your excellent post.

Howdy, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just wondering if
you get a lot of spam responses? If so how do you stop
it, any plugin or anything you can recommend? I get so much lately it’s driving me insane so any help is
very much appreciated.

<a href="https://apkdynasty.com/pokemon-go-mod-apk/">Pokemon Go Mod Apk</a>

By Pokemon Go Mod Apk @ 09 Tháng Tư 2019 11:47 SA
https://apkdynasty.com/pokemon-go-mod-apk/

By 토토사이트 @ 09 Tháng Tư 2019 12:00 CH
Thankful to you for posting such an astonishing article. I found your site perfect for my necessities. It contains astounding and obliging posts.

By Dragon City Mod Apk @ 12 Tháng Tư 2019 1:39 CH


This is very attention-grabbing, You’re an excessively skilled blogger.
I’ve joined your rss feed and look ahead to seeking more of your excellent post.

Howdy, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just wondering if
you get a lot of spam responses? If so how do you stop
it, any plugin or anything you can recommend? I get so much lately it’s driving me insane so any help is
very much appreciated.

<a href="https://apkdynasty.com/dragon-city-mod-apk/
">Dragon City Mod Apk</a>

By water flosser @ 16 Tháng Tư 2019 9:19 SA
Your post is unbelievable and informative. You have really shared an instructive and entrancing web journal section. Thankful to you for sharing this article. I might want to get more posts.

By 오바마카지노 @ 20 Tháng Tư 2019 9:09 SA
This kind of information supportive for me and scrutinizing to straightforward. Its stacked with information I am scanning for and I need to post a comment that "The substance of your post is sublime" Great work. Desire you continue sharing a more prominent measure of your contemplations.

viết lời bình