LỒNG GHÉP QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Nghiên cứu kịch bản biến đổi khí hậu

Bài viết hiện tại | Các nhóm tin | Tìm kiếm | Đồng bộ RSS

31 Tháng Mười 2016
Hội thảo “Báo cáo kết quả, đào tạo và chuyển giao kết quả nghiên cứu Dữ liệu khí hậu hiện tại - tương lai và phân tích nhằm phục vụ công tác quản lý nguồn nước tại tỉnh Ninh Thuận”
By host @ 9:41 SA :: 432 Views :: 12 Comments ::
 
Ngày 21/7/2016 tại văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, ông Đỗ Khoa Danh Giám đốc Ban Xây dựng năng lực đã chủ trì hội thảo “Báo cáo kết quả, đào tạo và chuyển giao kết quả nghiên cứu Dữ liệu khí hậu hiện tại - tương lai và phân tích nhằm phục vụ công tác quản lý nguồn nước tại tỉnh Ninh Thuận” 

Tham dự hội thảo có các chuyên gia Cơ quan Phát triển Bỉ và Ban Hỗ trợ kỹ thuật; lãnh đạo/ đại diện các Sở, ban ngành liên quan; UBND các huyện; Đại diện đơn vị tư vấn có Giáo sư, tiến sĩ Trần Thục – Phó chủ tịch Hội đồng tư vấn quốc gia về biến đổi khí hậu – Tư vấn trưởng thực hiện nghiên cứu; Khách mời có lãnh đạo Ban quản lý dự án “Quản lý nguồn nước tổng hợp và Phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu tỉnh Bình Thuận”, Đại diện đơn vị tư vấn thực hiện nghiên cứu “Xây dựng mô hình thủy văn, thủy lực sông Dinh”. Hội thảo diễn ra từ ngày 21/7/2016 đến ngày 23/7/2016.

Tại hội thảo, tư vấn đã trình bày kết quả nghiên cứu “Dữ liệu khí hậu hiện tại - tương lai và phân tích nhằm phục vụ công tác quản lý nguồn nước tại tỉnh Ninh Thuận” (gọi tắt là nghiên cứu “Chi tiết hóa kịch bản BĐKH”) cho 4 giai đoạn: Giai đoạn quá khứ 1986 - 2005, giai đoạn tương lai gần 2016 – 2035, giai đoạn tương lai trung bình 2046 - 2065 và giai đoạn tương lai xa 2080 - 2099. Theo đó, tư vấn đã đưa ra các khuyến nghị: (i) Sử dụng kịch bản phát thải khí nhà kính trung bình thấp RCP 4.5 có tham khảo RCP 8.5; (ii) Sử dụng 8 kết quả của các mô hình PreCIS, CCAM, CIWRF; (iii) Xây dựng phần mềm để các cơ quan trong tỉnh có thể khai thác bộ dữ liệu của nghiên cứu.
Một số vấn đề khó khăn cũng đã được nêu lên và thảo luận hướng giải quyết: Đối với các trạm đo mưa phía Bắc của tỉnh, nghiên cứu Chi tiết hóa kịch bản BĐKH chỉ cung cấp được số liệu đo trong thời gian ngắn (3 năm từ 2013-2015) do đó tư vấn thực hiện nghiên cứu “Chi tiết hóa kịch bản BĐKH” đã khuyến nghị sử dụng phương pháp nội suy để có thêm số liệu. Về phía BTC và TSU, các chuyên gia cũng đã khuyến nghị bổ sung phần giải trình lí do chọn mô hình PreCIS. Đồng thời yêu cầu tư vấn nâng cao tính áp dụng của nghiên cứu, tránh sa đà vào nghiên cứu lý thuyết để các cơ quan liên quan trong tỉnh dễ dàng tiếp cận và sử dụng kết quả nghiên cứu.
Trong 2 ngày tiếp theo (22-23/7/2016), đơn vị tư vấn thực hiện việc đào tạo cho các Sở - ban - ngành trong tỉnh việc lập kế hoạch, đánh giá và thích ứng với tình hình biến đổi khí hậu đang là xu thế chung của cả nước. Đồng thời, đơn vị tư vấn còn cung cấp website ninhthuan.comli.com lưu trữ toàn bộ các số liệu của nghiên cứu tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị, cá nhân truy cập và trích xuất các dữ liệu cần thiết có liên quan.

Kết luận hội thảo, ông Đỗ Khoa Danh yêu cầu đơn vị tư vấn nghiên cứu “Chi tiết hóa kịch bản BĐKH” nhanh chóng chuyển giao kết quả để tư vấn nghiên cứu “Xây dựng mô hình thủy văn, thủy lực sông Dinh” chạy mô hình ban đầu; Ban Xây dựng năng lực cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ tổ chức các buổi làm việc giữa 02 đơn vị tư vấn để các nghiên cứu đạt được kết quả tốt nhất.

Comments
By Civil Litigation Lawyer Houston @ 05 Tháng Năm 2017 2:03 CH
I like viewing web sites which comprehend the price of delivering the excellent useful resource free of charge. I truly adored reading your posting. Thank you!

By Bali Tour Packages @ 06 Tháng Năm 2017 11:13 SA
I see the greatest contents on your blog and I absolutely love reading them.

By đăng ký nhãn hiệu @ 17 Tháng Năm 2018 4:05 CH
Ngày 21/7/2016 tại văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, ông Đỗ Khoa Danh Giám đốc Ban Xây dựng năng lực đã chủ trì hội thảo “Báo cáo kết quả, đào tạo và chuyển giao kết quả nghiên cứu Dữ liệu khí hậu hiện tại - tương lai và phân tích nhằm phục vụ công tác quản lý nguồn nước tại tỉnh Ninh Thuận”

By đăng ký nhãn hiệu @ 17 Tháng Năm 2018 4:06 CH
Tham dự hội thảo có các chuyên gia Cơ quan Phát triển Bỉ và Ban Hỗ trợ kỹ thuật; lãnh đạo/ đại diện các Sở, ban ngành liên quan; UBND các huyện; Đại diện đơn vị tư vấn có Giáo sư, tiến sĩ Trần Thục – Phó chủ tịch Hội đồng tư vấn quốc gia về biến đổi khí hậu – Tư vấn trưởng thực hiện nghiên cứu; Khách mời có lãnh đạo Ban quản lý dự án “Quản lý nguồn nước tổng hợp và Phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu tỉnh Bình Thuận”, Đại diện đơn vị tư vấn thực hiện nghiên cứu “Xây dựng mô hình thủy văn, thủy lực sông Dinh”. Hội thảo diễn ra từ ngày 21/7/2016 đến ngày 23/7/2016.

By đăng ký nhãn hiệu @ 17 Tháng Năm 2018 4:06 CH
Tại hội thảo, tư vấn đã trình bày kết quả nghiên cứu “Dữ liệu khí hậu hiện tại - tương lai và phân tích nhằm phục vụ công tác quản lý nguồn nước tại tỉnh Ninh Thuận” (gọi tắt là nghiên cứu “Chi tiết hóa kịch bản BĐKH”) cho 4 giai đoạn: Giai đoạn quá khứ 1986 - 2005, giai đoạn tương lai gần 2016 – 2035, giai đoạn tương lai trung bình 2046 - 2065 và giai đoạn tương lai xa 2080 - 2099.

By http://nhanhieulogo.com/ @ 17 Tháng Năm 2018 4:06 CH
Theo đó, tư vấn đã đưa ra các khuyến nghị: (i) Sử dụng kịch bản phát thải khí nhà kính trung bình thấp RCP 4.5 có tham khảo RCP 8.5; (ii) Sử dụng 8 kết quả của các mô hình PreCIS, CCAM, CIWRF; (iii) Xây dựng phần mềm để các cơ quan trong tỉnh có thể khai thác bộ dữ liệu của nghiên cứu.

By đăng ký nhãn hiệu @ 17 Tháng Năm 2018 4:06 CH
Một số vấn đề khó khăn cũng đã được nêu lên và thảo luận hướng giải quyết: Đối với các trạm đo mưa phía Bắc của tỉnh, nghiên cứu Chi tiết hóa kịch bản BĐKH chỉ cung cấp được số liệu đo trong thời gian ngắn (3 năm từ 2013-2015) do đó tư vấn thực hiện nghiên cứu “Chi tiết hóa kịch bản BĐKH” đã khuyến nghị sử dụng phương pháp nội suy để có thêm số liệu. Về phía BTC và TSU, các chuyên gia cũng đã khuyến nghị bổ sung phần giải trình lí do chọn mô hình PreCIS

By đăng ký nhãn hiệu @ 17 Tháng Năm 2018 4:07 CH
Kết luận hội thảo, ông Đỗ Khoa Danh yêu cầu đơn vị tư vấn nghiên cứu “Chi tiết hóa kịch bản BĐKH” nhanh chóng chuyển giao kết quả để tư vấn nghiên cứu “Xây dựng mô hình thủy văn, thủy lực sông Dinh” chạy mô hình ban đầu; Ban Xây dựng năng lực cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ tổ chức các buổi làm việc giữa 02 đơn vị tư vấn để các nghiên cứu đạt được kết quả tốt nhất.

By kohls survey @ 14 Tháng Chín 2018 3:02 SA
The products of the company include Clothing, footwear, bedding, furniture, jewelry, beauty products, electronics, and housewares.

By help microsoft windows 10 @ 02 Tháng Mười Một 2018 1:07 CH
Hello window10 user if you are working window10 and you are need the help of the window10 regarding any topic this is the best of the more person are join the website.

By Buy Assignments Online uk @ 02 Tháng Mười Một 2018 3:11 CH
I didn't know much about climate change and how it is caused the problem for human's in future but it seems like different countries have spread the knowledge about climate change conferences held in different part of the world and also campaigns are also running about climate change and give knowledge to the people how we control climate change and precautions we take to stop this.

By Buy Assignments Online uk @ 02 Tháng Mười Một 2018 3:12 CH
I didn't know much about climate change and how it is caused the problem for human's in future but it seems like different countries have spread the knowledge about climate change conferences held in different part of the world and also campaigns are also running about climate change and give knowledge to the people how we control climate change and precautions we take to stop this.

viết lời bình