LỒNG GHÉP QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Dự án tại Ninh Thuận

Bài viết hiện tại | Các nhóm tin | Tìm kiếm | Đồng bộ RSS

26 Tháng Giêng 2018
Triển khai thực hiện các gói thầu nghiên cứu thuộc dự án Biến đổi khí hậu
By host @ 4:59 CH :: 292 Views :: 3 Comments ::
 

Theo tin từ Ban Xây dựng Năng lực và Thực hiện các dự án ODA ngành nước tỉnh Ninh Thuận, mới đây Ban đã ký kết các hợp đồng thực hiện hoạt động nghiên cứu trong khuôn khổ phần tài trợ bổ sung “Nâng cao năng lực quản lý lưu vực sông thông qua phát triển bền vững quản lý thủy lợi có sự tham gia trong bối cảnh Biến đổi khí hậu”(PIM) thuộc Dự án Quản lý nguồn nước và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu do Chính phủ Bỉ tài trợ.

Đó là hợp đồng với Liên danh gồm Viện Tưới tiêu, thủy lợi và Môi trường và Công ty Cổ phần công nghệ Hải Âu để thực hiện gói thầu “Nâng cao năng lực vận hành hồ chứa” (PIM 2.5) và hợp đồng với Liên danh gồm Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam và Công ty Cổ phần Việt Nam Ngày Mới để thực hiện gói thầu “Nâng cao năng lực quản lý và vận hành hệ thống Thủy lợi” (PIM 4.4). Hai hợp đồng này sẽ được thực hiện trong 12 tháng với tổng kinh phí hơn 20 tỷ đồng.

Gói thầu PIM 2.5 có các nhiệm vụ chính: Kế hoạch khởi động và liên kết các bên liên quan; Đánh giá hiện trạng; Thu thập và rà soát số liệu; Sắp xếp và xử lý các thông tin biến đổi khí hậu; Phát triển và hiệu chỉnh mô hình thủy văn trong lưu vực sông; Xác định và mô hình hóa nhu cầu về nước trong hệ thống; Xây dựng và hiệu chỉnh mô hình cân bằng nước liên kết cho hệ thống sông và hồ chứa; Sử dụng mô hình cân bằng nước để đánh giá tình trạng tài nguyên nước hiện tại và tương lai; Phân tích các ưu điểm của việc vận hành hệ thống liên hồ chứa nhằm giảm thiểu nguy cơ lũ hạ du và tăng trữ lượng nước để giảm nguy cơ hạn hán; Xây dựng mô hình vận hành để quản lý tổng hợp hồ chứa và hệ thống hỗ trợ ra quyết định cho các nhà quản lý; Báo cáo; Nâng cao năng lực và chuyển giao cũng là các hoạt động được thực hiện trong khuôn khổ hợp đồng nói trên.

Gói thầu “PIM 4.4 có các nhiệm vụ chính:  Khởi động và hỗ trợ bổ sung hệ thống thể chế, chính sách quản lý nước; Hỗ trợ xây dựng khung kế hoạch hiện đại hóa tưới cho tỉnh Ninh Thuận; Xây dựng hệ thống quản lý tài sản; Tăng cường năng lực cho IMC và các bên liên quan; Thí điểm hợp đồng thực hiện dịch vụ tưới; Tăng cường năng lực cho các tổ chức dùng nước (WUOs); Hỗ trợ thí điểm thành lập Hiệp hội dùng nước (WUA).

Cùng với các hoạt động khác, việc thực hiện hai gói thầu nói trên sẽ góp phần hỗ trợ Ninh Thuận hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách, tăng cường năng lực cho các tổ hợp tác dùng nước và xây dựng hệ thống quản lý tài sản và hợp đồng cung cấp dịch vụ tưới tiêu nói riêng và công tác quản lý tổng hợp tài nguyên nước trong bối cảnh biến đổi khí hậu nói chung./.

Comments
By Bcons Suôi Tiên @ 24 Tháng Tám 2018 3:36 CH
Bcons Suôi Tiên

By instagram search @ 27 Tháng Tám 2018 10:22 CH
Thank you for sharing the information. Glad to know this news.

By remote desktop connection @ 29 Tháng Mười 2018 4:38 CH
As you know that most of the people were aware of the knowledge of the functions in windows 10 pc so just from our website you will get the process to use remote desktop connection in windows 10.

viết lời bình