LỒNG GHÉP QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Dự án TSU

Bài viết hiện tại | Các nhóm tin | Tìm kiếm | Đồng bộ RSS

13 Tháng Hai 2019
TSU: Nghiệm thu đề tài nghiên cứu “Xây dựng Hướng dẫn lồng ghép Biến đổi khí hậu vào kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội cấp Quốc gia”
By host @ 4:12 CH :: 1313 Views ::
 

Theo tin từ Văn phòng Dự án Ban Hỗ trợ kỹ thuật (TSU) Dự án Quản lý tổng hợp nguồn nước và Phát triển đô thị trong mối liên hệ với Biến đổi khí hậu tại các tỉnh Hà Tĩnh, Ninh Thuận và Bình Thuận, nghiên cứu “Xây dựng Hướng dẫn lồng ghép Biến đổi khí hậu vào kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội cấp quốc gia” được thực hiện trong khuôn khổ Dự án TSU, đã được Hội đồng chuyên gia do Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) chủ trì đồng ý nghiệm thu với chất lượng tốt.

Trong Báo cáo tổng hợp nghiên cứu, nhóm chuyên gia tư vấn của Viện Sinh thái và Môi trường đã đề cập đến những nội dung chính như: Bối cảnh lồng ghép Biến đổi khí hậu (BĐKH) và những phát hiện ban đầu; Đánh giá năng lực thể chế lồng ghép BĐKH vào kế hoạch phát triển KTXH quốc gia và các kế hoạch phát triển khác; Lộ trình thực hiện các hoạt động nâng cao năng lực thể chế. Đặc biệt, trong phần nội dung Hướng dẫn lồng ghép BĐKH vào kế hoạch phát triển KTXH cấp quốc gia - phần chính yếu của nghiên cứu, nhóm tư vấn đã đưa ra nguyên tắc, cách tiếp cận và phương pháp lồng ghép, các bước đánh giá tác động của BĐKH đến phát triển KTXH, quy trình lồng ghép BĐKH vào kế hoạch phát triển KTXH, xây dựng cơ chế hỗ trợ lập kế hoạch lồng ghép BĐKH vào kế hoạch phát triển KTXH quốc gia…

Đánh giá về giá trị khoa học và khả năng áp dụng kết quả nghiên cứu, các thành viên thuộc Hội đồng nghiệm thu cho rằng, kết quả nghiên cứu có khả năng áp dụng cao, do có cách tiếp cận lồng ghép phù hợp với quá trình, thủ tục xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp quốc gia. Nghiên cứu cũng đã cập nhật yêu cầu và chỉ tiêu phát triển bền vững thực hiện Chương trình Nghị sự 2030, phương pháp đánh giá tính dễ bị tổn thương trong xây dựng Kế hoạch hành động ứng phó BĐKH của bộ, ngành, địa phương để kết nối với quy trình thủ tục xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội cấp quốc gia.

Bản hướng dẫn lồng ghép BĐKH vào Kế hoạch phát triển KTXH cấp quốc gia được đề xuất trong khuôn khổ nghiên cứu ngắn gọn, hợp lý, có tính khả thi, có thể đưa vào thử nghiệm tại một số cơ quan hữu quan cấp Bộ và làm tài liệu tham khảo thực hiện ở cấp tỉnh, thành phố.

Các chuyên gia khuyến nghị, kết quả nghiên cứu này nên được giới thiệu sớm do có khả năng áp dụng ngay trong giai đoạn các bộ ngành đang xây dựng dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội. Các bài học rút ra trong quá trình áp dụng thử nghiệm có thể làm cơ sở để Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng kết, xem xét, tiến tới thể chế hóa Hướng dẫn lồng ghép BĐKH vào kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội cấp quốc gia./.