LỒNG GHÉP QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Dự án TSU

Bài viết hiện tại | Các nhóm tin | Tìm kiếm | Đồng bộ RSS

24 Tháng Ba 2017
Chương trình Biến đổi khí hậu thực hiện Quản lý dựa trên kết quả
By minhduc @ 4:25 CH :: 498 Views :: 1 Comments ::
 


Phương pháp “Quản lý dựa trên kết quả” được áp dụng tại tất cả các chương trình do Bỉ tài trợ. Để thực hiện phương thức “Quản lý dựa trên kết quả”, các chuyên gia trong và ngoài nước của Dự án TSU đã cùng các Bên liên quan xây dựng và vận hành một hệ thống giám sát, đánh giá (M&E) cho chương trình và các dự án thành phần.

Chương trình Biến đổi khí hậu thực hiện Quản lý dựa trên kết quả

(TSU) Chương trình Quản lý Tổng hợp nguồn nước và Phát triển đô thị trong mối liên hệ với Biến đổi khí hậu (gọi tắt là Chương trình Biến đổi khí hậu) được thực hiện trong khuôn khổ Khung hợp tác định hướng giữa Chính phủ Việt Nam và Vương quốc Bỉ. Chương trình bao gồm Dự án Ban Hỗ trợ kỹ thuật (TSU) và ba dự án tại các tỉnh Hà Tĩnh, Ninh Thuận và Bình Thuận. Phương pháp “Quản lý dựa trên kết quả” được áp dụng tại tất cả các chương trình do Bỉ tài trợ. Để thực hiện phương thức “Quản lý dựa trên kết quả”, các chuyên gia trong và ngoài nước đã cùng các Bên liên quan xây dựng và vận hành một hệ thống giám sát, đánh giá (M&E) cho chương trình và các dự án thành phần. Giám sát, đánh giá là hoạt động xuyên suốt toàn bộ tiến trình hoạt động thực hiện dự án.
Bộ chỉ số trong hệ thống M&E của Chương trình gồm các chỉ số định lượng được lựa chọn kỹ lưỡng, phù hợp và liên quan trực tiếp đến sự thành công của mỗi dự án trong Chương trình. Các chỉ số này được phân theo ba cấp độ: Đầu ra (output), Kết quả (outcome) và Tác động (impact) và được giám sát đánh giá định kỳ. Chỉ số về “Tác động” phản ánh ảnh hưởng lâu dài của dự án, do vậy khó đo lường hơn trong quá trình thực hiện Dự án.
Để hỗ trợ các dự án thực hiện việc giám sát và đánh giá theo bộ chỉ số ở các cấp độ đánh giá nói trên, Cơ quan Hợp tác Phát triển Bỉ (BTC) đã tổ chức tập huấn cho các cán bộ trực tiếp làm nhiệm vụ M&E tại các dự án. Bên cạnh đó, các chuyên gia về M&E của TSU thường xuyên hướng dẫn, hỗ trợ đội ngũ cán bộ này. Đây là một trong các nội dung hỗ trợ kỹ thuật trọng tâm của TSU đối với các dự án trong Chương trình.
Thông tin về kết quả của dự án/chương trình ở ba cấp độ nói trên được đăng tải tại mục “Kết quả” trên trang Web dự án./.

Comments
By Bcons Suôi Tiên @ 24 Tháng Tám 2018 3:16 CH
Khí hậu ngày càng biến đổi

viết lời bình