LỒNG GHÉP QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Dự án TSU

Bài viết hiện tại | Các nhóm tin | Tìm kiếm | Đồng bộ RSS

11 Tháng Năm 2018
Báo cáo "Rà soát, đánh giá và đề xuất các khoản đầu tư cho thích ứng biến đổi khí hậu trong việc thực hiện các cam kết tại COP21 Paris phù hợp với điều kiện và lộ trình INDC của Việt Nam "
By host @ 9:35 SA :: 631 Views ::
 

 

Trong điều kiện có nhiều thách thức về ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo chất lượng môi trường và an sinh xã hội, là quốc gia chịu nhiều tác động xấu của biến đổi khí hậu (BĐKH), để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững, nâng cao chất lượng tăng trưởng và đảm bảo môi trường và sinh thái bền vững, đóng góp vào nỗ lực chung bảo vệ hệ thống khí hậu trái đất, với sự hỗ trợ tích cực của cộng đồng quốc tế và các đối tác phát triển, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia Ứng phó với biến đổi khí hậu (năm 2008), Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu (năm 2011) và Kế hoạch hành động quốc gia về biến đổi khí hậu (năm 2013). Tháng 11/2015, đoàn Việt Nam tham gia Hội nghị các bên về BĐKH (COP21) tại Paris (CH Pháp), tại đây, Thủ tưởng Chính phủ đã đưa ra cam kết thể hiện tại “Đóng góp dự kiến do quốc gia tự quyết định (INDC)” của Việt Nam.

Những điểm chính của NDC Việt Nam gồm 2 hợp phần:

Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính (KNK) thể hiện qua NDC về giảm nhẹ KNK (tự nguyện và có điều kiện).

Thích ứng với BĐKH đến 2020 và giai đoạn 2021-2030.

Để triển khai cam kết này sau COP21, Chính phủ đã giao cho các bộ ngành, trong đó có Bộ Kế hoạch và Đầu tư những nhiệm vụ cụ thể sau:

Xây dựng "Kế hoạch thực hiện Công ước Paris tại Việt Nam" thông qua Chương trình mục tiêu về ứng phó với BĐKH và tăng trưởng xanh (TP-RCC & GG);

Xây dựng kế hoạch thích ứng quốc gia giai đoạn 2016-2020 theo yêu cầu bởi Công ước Paris và dựa trên kế hoạch hành động quốc gia về BĐKH giai đoạn 2012-2020;

Phối hợp và hợp tác với các bộ, ngành, vùng khác để lên kế hoạch triển khai thành công NDC của Việt Nam.

Chính phủ và các nhà tài trợ khác đã chú trọng đầu tư cho biến đổi khí hậu, đặc biệt kể từ khi ban hành Chương trình hỗ trợ ứng phó với BĐKH (SP-RCC) và gần đây là Chương trình mục tiêu ứng phó với BĐKH và Tăng trưởng Xanh giai đoạn 2016-2020 (tại Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg và Quyết định 1670/QĐ-TTg). Tuy nhiên, những cam kết của Việt Nam tại COP21 dù là khá cụ thể, nhưng đầy thách thức, đặc biệt là về đầu tư để thích ứng với Biến đổi khí hậu.

Do đó, trong năm 2017, theo đề nghị của Vụ Khoa học Giáo dục Tài nguyên và Môi trường/Bộ KH&ĐT, dự án “Ban Hỗ trợ kỹ thuật (TSU) các dự án Quản lý tổng hợp nguồn nước và phát triển đô thị trong mối liên hệ với BĐKH” do Chính phủ Bỉ tài trợ đã hỗ trợ Bộ KH&ĐT nghiên cứu và đưa ra các đề xuất về chính sách đầu tư thích ứng với biến đổi khí hậu. Cụ thể là thực hiện một báo cáo với mục tiêu "Rà soát, đánh giá và đề xuất các khoản đầu tư cho thích ứng biến đổi khí hậu trong việc thực hiện các cam kết tại COP21 Paris phù hợp với điều kiện và lộ trình INDC của Việt Nam ".

Báo cáo đã được Nhóm tư vấn độc lập hoàn thành vào cuối năm 2017 với sự hỗ trợ của các chuyên gia từ các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải. Dự án TSU xin trân trọng giới thiệu Báo cáo để các Cơ quan/ Đơn vị tham khảo.

Đính kèm