LỒNG GHÉP QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Dự án TSU

Bài viết hiện tại | Các nhóm tin | Tìm kiếm | Đồng bộ RSS

30 Tháng Mười 2017
Hội thảo “Quy hoạch đô thị thích ứng với BĐKH trên cơ sở quản lý tổng hợp nguồn nước”
By host @ 10:00 SA :: 423 Views :: 2 Comments ::
 

Ngày 26/10/2017, tại Thành phố Hà Tĩnh, Ban Hỗ trợ kỹ thuật (TSU) đã chủ trì và phối hợp với Ban Điều phối (PCU) các tỉnh Hà Tĩnh, Ninh Thuận và Bình Thuận tổ chức Hội thảo “Quy hoạch đô thị (QHĐT) thích ứng với BĐKH trên cơ sở quản lý tổng hợp nguồn nước”.

Tham dự Hội thảo có gần 60 đại biểu đến từ TSU, Cục Phát triển đô thị (Bộ XD), Ban Điều phối các dự án tỉnh, các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, UBND các thành phố, huyện thị trấn thuộc 3 tỉnh Hà Tĩnh, Ninh Thuận và Bình Thuận; các Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và BĐKH (IMHEN), Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam (VAWM).

Mục tiêu của Hội thảo nhằm hướng dẫn các tỉnh sử dụng hiệu quả các kết quả từ các nghiên cứu của dự án về kịch bản BĐKH và mô hình thủy lực, thủy văn vào công tác quy hoạch không gian nói chung và quy hoạch đô thị nói riêng, nhằm tăng khả năng chống chịu và ứng phó với BĐKH của các  đô thị, đồng thời hỗ trợ đổi mới công tác QHĐT với việc áp dụng phương pháp tiếp cận “quy hoạch cấu trúc chiến lươc” và lồng ghép các giải pháp thích ứng với BĐKH, quản lý tổng hợp nguồn nước và áp dụng công nghệ GIS.


Tại  Hội thảo, các đại biểu đã được chuyên gia của IMHEN và VAWM giới thiệu kết quả của các nghiên cứu về BĐKH và thủy lực thủy văn và mối quan hệ của các kết quả đối với công tác QH nói chung và QHĐT, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến mối quan hệ giữa quản lý nguồn nước với phát triển đô thị. Các chuyên gia đã giới thiệu phương pháp quy hoạch cấu trúc chiến lược và chia sẻ các kinh nghiệm quốc tế trong quản lý tác động của BĐKH đối với phát triển đô thị; giới thiệu và hướng dẫn việc ứng dụng GIS trong quản lý và QHĐT.

Tham luận tại Hội thảo, các đại biểu đánh giá cao các kết quả chương trình đã đạt được và hy vọng việc thử nghiệm phương pháp tiếp cận mới trong QHĐT với việc sử dụng các kết quả nghiên cứu sẽ nâng cao chất lượng, tầm nhìn dài hạn và  hướng tới sự phát triển đô thị bền vững trước tác động của BĐKH. Đồng thời các đại biểu cũng nhấn mạnh đến yêu cầu đổi mới và thể chế hóa các quy định liên quan đến việc sử dụng các kết quả từ các nghiên cứu nêu trên trong công tác quy hoạch đô thị, đầu tư xây dựng các công trình, đặc biệt là đối với hệ thống tiêu thoát nước tại các đô thị.

Trong năm 2018, Tỉnh Bình Thuận sẽ tiến hành thí điểm việc điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Phan Rí Cửa trong khuôn khổ của dự án Quản lý nguồn nước và phát triển đô thị trong mối liên hệ với BĐKH. Các bài học thực tiễn và kết quả từ thí điểm này sẽ được chia sẻ cho các tỉnh Hà Tĩnh và Ninh Thuận cũng như tổng kết, đánh giá để đóng góp vào xây dựng khung thể chế ở cấp quốc gia về quy hoạch đô thị./.

Comments
By Bcons Suôi Tiên @ 24 Tháng Tám 2018 3:21 CH
BDKH là gì vậy các bạn ?

By PAX SKY @ 19 Tháng Mười Hai 2018 9:26 SA
Mục tiêu của Hội thảo nhằm hướng dẫn các tỉnh để sử dụng hiệu quả các kết quả từ các nghiên cứu của dự án về hệ thống văn phòng cho thuê, chung cư, căn hộ,. ..

viết lời bình